Kontext

Súčasným vlastníkom budovy YMCA na Karpatskej ulici v Bratislave je Nadácia Intenda.

Do vlastníctva ju formálne získala v roku 2001 v dôsledku prevodu majetku zo štátneho Fondu detí a mládeže, ktorého úlohou bolo spravovať majetok po bývalom Socialistickom zväze mládeže. Fond sa však v divokých 90. rokoch „preslávil“ aktivitami, ktoré z bohatého majetku SZM odčerpali podvodným spôsobom jeho značnú časť. Podstatnou ideou vytvorenia nadácie, ktorej zriaďovateľmi sa v roku 2001 stali Rada mládeže Slovenska, Študentská rada vysokých škôl a Ministerstvo školstva SR, bolo úsilie zachrániť aspoň torzo z majetku po bývalom SZM, ktoré sa ešte nepodarilo nevýhodne rozpredať.

V skutočnosti však dostala nadácia budovu YMCA pod svoju kontrolu až v roku 2008, keď na základe súdneho rozhodnutia musela budovu opustiť spoločnosť, ktorá ju mala v takpovediac nevypovedateľnom a hlavne pre nadáciu nevýhodnom prenájme od bývalého Fondu detí a mládeže. Ihneď po jej prevzatí pod svoju kontrolu nadácia verejne prezentovala svoj záujem budovu zveľaďovať a využívať ju na plnenie svojho poslania – v prospech mladých ľudí.

Aby bol obraz úplný, je potrebné uviesť, že o budovu sa stále uchádza i organizácia YMCA Slovensko, ktorá sama seba definuje ako nástupnícku organizáciu pôvodnej organizácie YMCA na Slovensku. Vec je aktuálne na súde a môže i nemusí sa stať, že budova bude opätovne meniť svojho vlastníka. Situáciu sťažuje aj fakt, že boli zničené všetky archívne materiály YMCA spred r. 1951 vinou ČSM, resp. SZM. V súčasnosti mnohí funkcionári a pamätníci vtedajšej YMCA už nežijú.

Celá záležitosť však nemení nič na zatiaľ pokračujúcom verejnom záväzku Intendy, pokiaľ má budovu v správe, zveľaďovať ju a realizovať svoje poslanie zamerané na podporu aktivít mladých ľudí. Nadácia preto prenajíma priestory v budove na komerčný i verejno-prospešný účel, pričom zisk z prenájmu rozdeľuje prostredníctvom grantov na projekty mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy.

O Nadácii

Nadácia Intenda je nestranícka a demokratická organizácia hlásiaca sa k princípom a étosu angažovanej občianskej spoločnosti. Od svojho vzniku prerozdelila viac ako 2 230 000 eur a podporila tak prostredníctvom grantových programov, schém a štipendií celkovo 820 projektov organizácií a jednotlivcov.