Zámer

Z hľadiska využitia budovy je zámerom nadácie posilniť a rozšíriť jej funkciu multifunkčného kultúrneho a občianskeho centra mesta primárne so zameraním na rozmanité skupiny mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Nadácia má záujem udržať tie existujúce funkcie, ktoré túto ideu napĺňajú.

Bývalá telocvičňa v suteréne a priestory prízemia v pravom krídle hlavnej budovy budú naďalej na partnerskom princípe využívané nekomerčným kultúrnym centrom A4 – nultý priestor. Zachovanie funkcie platí i v prípade hudobného klubu Randal v podzemí hlavnej časti budovy, najväčšieho hudobného klubu MMC situovaného na prvom medziposchodí oproti hlavnému vstupu do budovy či Dezorzovho lútkového divadla, ktoré je umiestnené v pravom krídle budovy.

Prvé a druhé poschodie v hlavnej časti budovy plánujeme naďalej využívať so zámerom prenájmu priestorov na kancelárie či štúdiá pre občianske združenia i komerčné subjekty. Tretie a štvrté poschodie plní funkciu apartmánov a štúdií na dlhodobý prenájom. V tomto prípade rozmýšľame nad variantom, že by časť týchto priestorov bola vyčlenená na účely rezidentného ubytovania pre podporu mobility a výmeny umelcov.

Ľavé krídlo budovy – Karpatská 4 so samostatným vstupom, ktoré je momentálne nevyužívané a predtým v ňom boli bytové jednotky, plánujeme v budúcnosti transformovať so zámerom posilnenia predovšetkým kreatívnej funkcie budovy (celkom 815 m² plochy). Prvé a druhé poschodie plánujeme po rekonštrukcii / modernizácii ponúknuť na prenájom v podobe ateliérov pre vizuálnych umelcov, architektov, dizajnérov a pod.. Tretie poschodie zamýšľame za výhodných podmienok poskytovať na limitované obdobie absolventom umeleckých škôl ako priestor inkubátora (quick studio), ktorý im umožní profesionálny štart v blízkom susedstve s etablovanou umeleckou komunitou. Prízemie a časť prvého poschodia plánujeme ponúknuť na prenájom ako priestory slúžiace verejnosti v podobe  menšej galérie súčasného umenia, špecializovaného kníhkupectva alebo design shopu a denného bistra.

Z hľadiska technického stavu budovy, včítane časti Karpatská 4, sa v problematickom stave nachádza predovšetkým strecha a fasáda budovy, ktoré je potrebné rekonštruovať. Dôležité bude zamerať sa na odizolovanie základov, pretože budova na niektorých miestach podlieha vlhnutiu, ďalej vybudovanie novej kotolne, repasáciu okien, výmenu časti elektrorozvodov, rozvodov vykurovania, vodovodných rozvodov a pod.. Z dôvodu veľkosti objektu a s tým súvisiacich obrovských nákladov potrebných na rekonštrukciu či modernizáciu bude nevyhnutné tieto práce rozdeliť na niekoľko etáp. Rok 2013 by mal byť iba začiatkom. Je potrebné zdôrazniť, že všetky tieto zásahy sa musia realizovať s prihliadnutím na požiadavky pamiatkovo-historického prieskumu a s dôrazom na zachovanie pôvodných významných historických a konštrukčných detailov, v konzultácii s Pamiatkovým úradom SR.

Už v mesiacoch február – marec sa bude realizovať architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budovy. Nadácia uskutočnila v priebehu decembra 2012 prieskum trhu a na jeho základe vybrala za realizátorku výskumu doc. PhDr. Magdalénu Kvasnicovú, PhD.

Výberu oprávnenej osoby na realizáciu architektonického umeleckého výskumu objektu predchádzala uzavretá výzva na predloženie architektonickej štúdie zameranej na rekonštrukciu a modernizáciu budovy YMCA v Bratislave. Táto výzva bola 23.10.2012 odoslaná na adresy štyroch vytipovaných architektonických ateliérov. Uzávierka výzvy bola stanovená na 19.11.2012. Do jej termínu všetci štyria oslovení predložili architektonickú štúdiu, včítane cenovej ponuky. V dňoch 26. a 27. novembra 2012 sa uskutočnilo postupné vypočutie všetkých štyroch autorizovaných architektov. Vypočutie sa konalo v priestoroch nadácie na Pražskej 11 v Bratislave za prítomnosti všetkých členov hodnotiacej komisie.

Na základe vypočutých prezentácií a zodpovedaní doplňujúcich otázok a diskusie samotnej komisie sa jej členovia zhodli, že z dôvodu značne odlišných prístupov ku komplexnosti riešenia zadania rekonštrukcie je ťažké uplatňovať kritériá hodnotenia vyplývajúce z ceny dodania kompletnej projektovej dokumentácie a odhadu celkových nákladov na rekonštrukciu. Je zrejmé, že celková rekonštrukcia budovy YMCA sa bude musieť realizovať vo viacerých etapách, pričom všetkým etapám musí predchádzať realizácia architektonického a historického výskumu budovy ako národnej kultúrnej pamiatky.

Paralelne s procesom realizácie architektonického a historického výskumu budovy je potrebné zamerať sa v prvej etape na riešenie havarijných problémov budovy (strecha, izolácie, kúrenie) a rekonštrukciu časti Karpatská 4, aby sa mohla táto časť začať čo najskôr využívať na účely ateliérov, inkubátora, malej galérie a pod.. Po vypočutí všetkých prezentácií jednotliví členovia komisie zostavili svoje individuálne poradie architektov, ktoré podopreli verbálnym zdôvodnením. Členovia komisie sa uzniesli na tom, aby do ďalšieho kola posudzovania postúpili dve najvyššie hodnotené štúdie a že nadácia musí s dvoma postupujúcimi ďalej jednať tak o cene za jednotlivé služby – s cieľom dohodnúť priaznivú sumu – ako i etapách rekonštrukcie. V uzavretej súťaži sa na prvom mieste umiestnil ateliér Barak architekti, s.r.o. a na druhom ateliér Koban Architects, s.r.o..

Nadácia Intenda si ako súčasný vlastník  budovy uvedomuje svoj záväzok a zodpovednosť. S pokorou sa snaží reflektovať zložitý príbeh histórie budovy, jej pôvodný účel, filantropické súvislosti i jej súčasné možnosti. Naplnenie uvedeného záväzku dosiahne:

  •  vytvorením komplexnej stratégie rozvoja budovy,
  •  pristúpením k systematickej rekonštrukcii budovy,
  •  realizáciou a podporou aktivít, ktoré sú v prieniku s poslaním nadácie a otvárajú možnosti pre široké využitie budovy na   kultúrne a umelecké aktivity, klubovú činnosť, občianske aktivity a i.

Indikátory plnenia:

  • Budova má stanovený rozvojový plán (stratégiu) pre budúce obdobie vychádzajúci z plánovaného zámeru, vypracovanej architektonickej štúdie rekonštrukcie a modernizácie budovy a vykonaného architektonicko-historického výskumu.
  • Nadácia Intenda ako vlastník budovy vykoná počiatočné investície nevyhnutné pre sanáciu havarijného stavu a rekonštrukciu časti budovy na Karpatskej 4 pre jej využitie na odvetvia kreatívneho priemyslu.
  • Budova je z významnej časti prenajímaná na účel, ktorý koreluje s poslaním nadácie (resp. napĺňa verejnoprospešný účel), k čomu smeruje zámer rozšíriť ponuku v budove pre ďalších mladých ľudí pod priamou gesciou nadácie na princípe verejnoprospešného a udržateľného modelu širšej kooperácie rôznorodých subjektov reprezentujúcich také záujmové oblasti, ktoré dosiaľ v budove YMCA nie sú zastúpené.